Regressietherapeut Rob van Aert

Cliënten over reïncarnatietherapie

Cliënten over reïncarnatietherapie

Satisfactie-onderzoek

In het begin van de jaren tachtig kwam de ontwikkeling van reïncarnatietherapie goed op gang door de start van een specifieke opleiding voor reïncarnatietherapeuten.

Door de vereniging van reïncarnatietherapeuten (NVRT) werd in 1991 aan haar onderzoekbureau de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de tevredenheid over de therapie na beëindiging ervan.

In het kader van haar professionaliseringsbeleid wordt onderzoek beschouwd als een belangrijk instrument bij kwaliteitsverbetering. Ook draagt onderzoek bij tot grotere openheid en bekendheid en daarmee tot bredere maatschappelijke acceptatie.

Satisfactie wordt in dit onderzoek beschouwd als een mate van tevredenheid, met inbegrip van genoegdoening. Deze genoegdoening is de uitkomst van de vergelijking van het therapieresultaat met de daarin gedane investering van tijd, geld en vooral verwachting. Een prominente plaats in de resultaatbeoordeling wordt dan ook ingenomen door het effect op de hulpvraag waarmee de cliënt zich voor therapie heeft gemeld.

Opzet

Aan het onderzoek werkten 32 leden van de NVRT mee. Met hen werd afgesproken dat van alle cliënten zich in 1992 voor therapie zouden aanmelden een intakekaart met gegevens van de cliënt, diens klacht(en) en het therapieverloop zou worden ingevuld en naar het onderzoekbureau gestuurd, uiteraard na verkregen toestemming van de desbetreffende cliënt. Aan 393 van de 409 cliënten van wie een intakekaart was ingestuurd werd een vragenlijst (fase 1) verzonden. In de begeleidende brief werd een vertrouwensgarantie gegeven.

Ruim 85% reageerde; deze groep kwam in aanmerking voor vragenlijst fase 2 die zes maanden na de respons op de vragenlijst fase 1 werd verstuurd. Ook nu was de respons hoog (87%).

Satisfactiemeting heeft in dit onderzoek plaatsgevonden door:

Op de probleemreductievraag in fase 2 (dus ruim zes maanden na beëindiging van de behandeling) werd door 253 van de 301 responderende cliënten een direct en daardoor vergelijkbaar antwoord gegeven. Meer dan de helft van hen meldde geheel of grotendeels van hun klacht(en) verlost te zijn en een kwart gaf op 'enigszins verminderd'. Het waarderingscijfer (schaal 0-10) kwam uit op 7,7 gemiddeld. Genoemde resultaten werden bereikt in gemiddeld 6,2 sessies, overeenkomend met 15 uur therapie en een behandelingsduur van 1½ maand.


© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.